Kariera w Hitze
Wyszukiwarka

Cena od

Cena do

Moc nominalna (kW)
Zakres obciążenia grzewczego (kW)
Sprawność cieplna (%)
Maksymalna długość polan (mm)
Ostatni produkt
slim_12_white_12x60x40_LR_front.png
Kratka wentylacyjna
12x60x40 LEWY
Cena:203.25pln
Losowy produkt
alaqs68x43R_7.png
Albero
AQUASYSTEM
Cena:4877.24pln
Logo stopka

Hitze sp. z o. o
Adres: Gdyńska 32
26-600 Radom

tel. +48 48 380 18 98


dołącz do nas  
Nowości

Warunki gwarancyjne

Nasze certyfikaty

 

Serdecznie dziękujemy Państwu za zaufanie oraz wybór produktów marki Hitze Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu. Poniżej znajdą Państwo szczegółowe informacje, dotyczące warunków gwarancyjnych dla wkładów kominkowych oraz pieców pochodzących z naszej oferty.

 

 

WARUNKI GWARANCYJNE - WKŁADY KOMINKOWE I PIECE

 

 

INFORMACJE OGÓLNE

Nasze Produkty są wyrobami najwyższej jakości, wyprodukowanymi zgodnie z najnowszym stanem wiedzy i techniki. Użyte do ich produkcji materiały zostały starannie dobrane tak, aby cieszyć korzystających z nich Użytkowników. Jednakowoż informujemy, że do montażu tychże Produktów niezbędna jest specjalistyczna wiedza, dlatego zalecamy do skorzystania z montażu wykonywanego przez osoby bądź też firmy posiadające w tym zakresie niezbędną wiedzę i umiejętności.

 

GWARANCJA UMOWNA

 1. Gwarancja na Produkty marki HITZE Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu jest udzielana na okres 60 miesięcy od momentu zakupu.
 2. Podstawę do skorzystania z uprawnień przysługujących w ramach niniejszej gwarancji stanowi Karta gwarancyjna wraz z dowodem zakupu w postaci paragonu bądź faktury.
 3. Zakup Produktu powinien być potwierdzony w Karcie Gwarancyjnej datą i czytelnym podpisem sprzedawcy oraz pieczątką i podpisem osoby lub firmy zajmującej się montażem Produktu.
 4. Producent zapewnia bezpłatną naprawę gwarancyjną urządzenia w przypadku wystąpienia wad fabrycznych (montażowych lub produkcyjnych), powstałych podczas procesu produkcyjnego urządzenia.
 5. W okresie obowiązywania gwarancji HITZE Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu dokona wymiany części uznanej za wadliwą, pod warunkiem zwrotu części wadliwej Produktu do dystrybutora. Gwarancja producenta uprawnia do bezpłatnej dostawy części niezbędnych do przywrócenia sprawności urządzenia, po wyrażeniu zgody przez Serwis gwarancyjny.
 6. Zastrzega się, że wymiana bądź naprawa części Produktu w ramach niniejszej gwarancji nie powoduje przedłużenia trwania tejże gwarancji.
 7. Koszty transportu części do Serwisu gwarancyjnego ponosi Kupujący.

 

 

OGRANICZENIA, WYŁĄCZENIA I PRZYPADKI NIE OBJĘTE GWARANCJĄ

Nasze Produkty – piecyki i wkłady kominkowe objęte są gwarancją na wszelkie wady fizyczne powstałe fabrycznie lub materiałowo, jednakże w granicach określonych poniżej:

 1. Części zużywające się takie jak: rączki, uchwyty, elementy ruchome nie są objęte gwarancją.
 2. Gwarancją nie są objęte również przypadki niewłaściwego użytkowania Produktów polegające m.in. na modyfikacji Produktów poprzez usunięcie wszelkich lub części uszczelek, modyfikacji dopływów powietrza, zmian konstrukcyjnych wkładu, czy też innych przypadków polegających
  na ingerencji w substancję Produktu.
 3. Producent nie ponosi odpowiedzialności za brak sprawności oraz uszkodzenia powstałe
  na skutek wadliwego, tj. niezgodnego z instrukcją montażu i obsługi oraz przepisami prawa związanego z zainstalowaniem i eksploatacją, tj. użytkowaniem Produktu.
 4. Gwarancja obejmuje wyłącznie przypadki , w których montażu Produktu dokonały osoby lub firmy specjalizujące się w tego rodzaju działalności, tj. posiadające w tym zakresie niezbędne kwalifikacje, wiedzę i doświadczenie.

 

 

WYŁĄCZENIE GWARANCJI

Gwarancja nie są objęte również uszkodzenia powstałe w wyniku:

 • stosowania paliwa innego niż zalecane przez Sprzedawcę, Producenta,
 • spalania odpadów węglowych, materiałów syntetycznych, ropopochodnych,
 • zalania paleniska wodą,
 • gwałtownego rozpalania ognia w palenisku nie rozgrzanym,
 • wszelkich uszkodzeń mechanicznych,
 • niedbałości w użytkowaniu, w tym m.in. braku regularnego oczyszczania Produktu,
 • niewłaściwej konserwacji Produktu,
 • błędnego lub nieodpowiedniego użytkowania Produktu,
 • korozji - wkłady należy chronić przed wilgocią,
 • nieprawidłowego ciągu kominowego,
 • wad powstałych na skutek transportu, bądź niewłaściwego zabezpieczenia Produktu podczas transportu.

 

 

SKRÓCONY OKRES GWARANCJI

Wyszczególnione poniżej podzespoły, tj.:

 • elementy popielnika
 • ruszt
 • uszczelnienia

są objęte 12-miesięcznym okresem gwarancji, liczonym od daty zakupu Produktu.

 

 WARUNKI STOSOWANIA UPRAWNIEŃ WYNIKAJĄCYCH Z GWARANCJI

 1. Gwarancja umowna dotyczy wszystkich Produktów zainstalowanych i użytkowanych zgodnie
  z Instrukcją Instalacji i Użytkowania, wydanych wraz z Produktem w momencie zakupu.
 2. Do skorzystania z uprawnień przysługujących w ramach gwarancji koniecznym jest dokonanie zgłoszenie Sprzedawcy i przedstawienie oryginału lub kopii dokumentu zakupu, tj. paragony lub faktury oraz oryginału Karty gwarancyjnej. W celu zgłoszenia reklamacji Kupujący powinien odpowiednio:
  • wysłać na adres email: serwis@hitze.company;
  • osobiście przekazać pod adresem: Hitze Sp. z o.o., ul. Gdyńska 32, 26-600 Radom;
  • przesłać listem pocztowym na adres: Hitze Sp. z o.o., ul. Gdyńska 32, 26-600 Radom

wypełniony Formularz gwarancyjny (dostępny na stronie www Sprzedawcy) lub pisemną reklamację wraz z Kartą gwarancyjną (odpowiednio w przypadku wiadomości e-mail jej zdjęciem lub skanem) oraz dowodem zakupu (paragonem lub fakturą – odpowiednio w oryginale, kserokopii bądź w postaci zdjęcia lub skanu).

 1. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:
 • imię i nazwisko,
 • adres do korespondencji (również adres e-mail oraz nr telefonu),
 • przedmiot reklamacji,
 • przyczynę reklamacji,
 1. Podstawę do bezpłatnego wykonania napraw gwarancyjnych stanowi Karta gwarancyjna. Karta gwarancyjna bez daty, pieczęci, podpisów, jak również z poprawkami naniesionymi przez osoby do tego nieupoważnione traci ważność.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne podlega weryfikacji przez Serwis producenta, który stwierdzi, czy wada bądź usterka nie nastąpiła z winy Kupującego i/lub czy nie podlega wyłączeniom, o których mowa w niniejszej Gwarancji. Reklamacja zostanie rozpoznana w terminie 14 dni od daty otrzymania pisemnego zgłoszenia, przy czym w przypadku konieczności dokonania pełnej weryfikacji zgłoszonych nieprawidłowości, których nie można będzie rozpoznać w terminie 14 dni od dnia doręczenia zgłoszenia, odpowiedź zostanie skierowana do Kupującego nie później niż w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia reklamacyjnego. Jeżeli zaś wada wymaga znacznego nakładu pracy lub sprowadzenie części zamiennych czas ten może ulec wydłużeniu, o czym Kupujący zostanie poinformowany.
 3. Uprawnienia Kupującego z tytułu udzielonej gwarancji wygasają automatycznie po upływie okresu gwarancji.

 

POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

 1. Wszelkie uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego montażu, użytkowania, konserwacji Produktu oraz innych przyczyn nie leżących po stronie producenta, mogą być usunięte wyłącznie na koszt użytkownika.
 2. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego z tytułu odpowiedzialności Sprzedawcy za wady fizyczne Produktu w zakresie określonym ustawą
  z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.).
 3. W sprawach nie uregulowanych niniejsza gwarancją maja zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 • Dodaj link do:
 • facebook.com
pl

SIEĆ DYSTRYBUCJI - POLSKA

Dolnośląskie
Kujawsko-pomorskie
Lubelskie
Lubuskie
Łódzkie
Małopolskie
Mazowieckie
ŚWIAT KOMINKÓW WITOLD DRZYZGUŁA
Opolskie
Podkarpackie
Podlaskie
Pomorskie
Śląskie
Świętokrzyskie
Warmińsko-mazurskie
Wielkopolskie
Zachodniopomorskie

SIEĆ DYSTRYBUCJI - ŚWIAT

BELGIA
BIAŁORUŚ
BUŁGARIA
CHORWACJA
CZECHY
ESTONIA
FINLANDIA
FRANCJA
GRECJA
HISZPANIA
HOLANDIA
IRLANDIA
JORDANIA
LIBAN
LITWA
ŁOTWA
NIEMCY
POLSKA
ROSJA
RUMUNIA
SŁOWACJA
SŁOWENIA
TURCJA
UKRAINA
WĘGRY
WŁOCHY
Logo stopka

Hitze sp. z o. o
Adres: Gdyńska 32
26-600 Radom

tel. +48 48 380 18 98


dołącz do nas  
Facebook